logo

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
na
na
na
na
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

Byaluren 32


Byaluren 32 Byaluren 32


Utdrag ur en del artiklar


Skydda havsöringen i Niagarabäcken!
av Anders Engström
Foton: Roger Ekström

Niagarabäcken, eller Döshultsbäcken som den också kallas, är till skillnad från många av Kullabygdens vattendrag i så god kondition att havsöringen kan föröka sig i den. Från oktober och fram till jul stiger vackra havsöringar, ofta på flera kilo, upp genom stenblocken i bäckens strida mynning ett par hundra meter söder om gula boden.


Så snart leken är klaråtervänder de till havet där de livnär sig av räkor och småfisk. I april kläcks rommen till yngel, som efter ett till två farofylldaår i bäcken vandrar ned till havet.

I bäcken lurar faror i form av mink och häger som förser sig av ynglen, särskilt under perioder då bäcken går låg av torka och ynglen är lätta att kommaåt i de grunda höljor som fortfarande håller vatten. Farligast för ynglen är dock mänskliga aktiviteter.


Byaluren 32
Efter någraår i havet kan öringsynglen bli en sådan här silverglänsande torpeder!


Det är väl känt att vårdslös hantering av lantbrukets lakvatten och bekämpningsmedel kan orsaka fiskdöd. Tack vare hårda regler, och eftersom de flesta lantbrukare numera är aktiva miljövänner, är det idag ovanligt att sådant hamnar i vattendragen av misstag. Däremot är det kanske inte så många som vet att trädgårdarnas mossbekämpningsmedel, produkter mot algväxt på t ex husväggar, och resterna efter en biltvätt också utgör en dödlig fara om de hamnar i vattnet. Om sådana medel blir kvar på hårdgjorda ytor som torrsubstans kan de vid regn blir rena chocken för bäckens invånare!

De flesta av Kullabygdens små vattendrag är svårt skadade av gångna tiders försyndelser, men Niagarabäcken, som bland annat flyter genom Christinelunds och Kulla Gunnarstorps marker, är ett undantag. När Gustaf Trolle på Kulla Gunnarstorp skickade ut en trevare för att om möjligt stärka skyddet för bäcken, reagerade därför flera personer och organisationer positivt. En av dessa var Kullens Fiskareförening om under vintern bekostat en inventering av bäcken, ett arbete som föreningen inledde redan 2006, då en undersökning fastställde bäckens värde som lekplats för havsöring. En annan intressent är Sportfiskeklubben i Höganäs som erbjudit sig att hålla ett öga på bäcken så att igenväxning, grenar och löv inte blockerar öringens vandringsväg.


Byaluren 32
Efter ett gynnsamtår beräknas 300 - 400 småöringar kunna vandra ut i havet från Niagarabäcken.


Bättre på senareår
På senareår har havsöringsfisket blivit bättre utmed de nordvästskånska stränderna till glädje för många sportfiskare i bygden och ett av skälen till aktiviteten för att stärka skyddet av Niagarabäcken är givetvis havsöringens värde för sportfisket. Men insatser för öringen har också betydelse för ekosystemen i en vidare bemärkelse. Varje vattendrag i god kondition är en livgivande pulsåder i naturen, både för djurlivet under vattnet och fauna och flora ovanför. Ett av skälen till att Niagarabäcken producerar så mycket havsöring är att den under en stor del av sitt lopp skuggas av träd och buskar. På så sätt blir inte vattnet för varmt under heta somrar, också det ett hot mot öringsynglen. Diskussioner förs därför i Kullens Fiskareförening om skuggplantering på en av deåterstående oskuggade sträckorna av bäcken. Blir detta verklighet kommer vi inte bara få mer ädelfisk i havet utan också mer fältvilt och fåglar utmed bäcken!

Vattendrag som ger friskare hav
Tack vare förbudet mot trålfiske och att vattnet renas av starka havsströmmar är själva Sundet ett relativt friskt vatten, men många små vattendrag som mynnar i Öresund och Skälderviken är starkt förorenade och bidrar till syrebrist och bottendöd i omgivande grundhav. Friska vattendrag ger friskare hav, och här finns hur mycket som helst att göra för markägare, intresseorganisationer och myndigheter som vill hjälpa havsmiljön på traven!Tryck på den Byalur du önskar läsa

1  2  3 - 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  29  30  31  33  34  35  36  37  38  39